Zweden Emigratie

Emigreren naar ZwedenLeven in ZwedenWonen in ZwedenWerken in ZwedenReizen naar en verblijf in ZwedenProjecten in ZwedenLinks over ZwedenNog meer informatie over Zweden
 

 
Links (klik op de vlag)

ZwedenAdvies, emigreren, wonen en werken in Zweden

 

Skolverket
SyoGuiden

Förskolannet
Högskoleverket
Studera.nu
Studyinsweden
Unis en högskolor
Studentlya
Sökstudentbostad

Inf. Beheer Groep
COLO
Nuffic

 

Emigreren naar Zweden

De Jong Verhuizingen

Van Rooijen Verhuizingen

Oostland Verhuizingen

 

 
Onderwijs
Het Zweedse onderwijsstelsel is gebaseerd op twee pijlers: allereerst ondersteunt en moedigt het kinderen aan tot leren en zicht te ontwikkelen en een goede start in het leven te maken en daarnaast is het een ondersteuning voor de ouders om ouderschap en werken of studeren te combineren. Het onderwijs is (bijna) gratis ongeacht hoe oud je bent, vaak hoef je alleen je boeken te betalen.

Het onderwijsstelsel bestaat uit vier stadia: Förskolan, Grundskolan, Gymnasium en Universität. Een interactieve map in het Engels is te vinden op de site van Skolverket map.

Förskolan (1 - 5 jaar)
De förskolan is er voor kinderen van 1 tot en met 5 jaar. Voor het eerste jaar is er geen officiële kinderopvang. Dit omdat de ouders mogelijkheden geboden worden om het eerste levensjaar van het kind betaald verlof op te nemen. Ongeveer driekwart van de Zweedse kinderen zijn op een förskolan ingeschreven. Uiteraard afhankelijk van de kommun en het aanbod worden de kinderen onderverdeeld in groepen van 15 - 20 kinderen met drie leiders op elke groep. Vaak is er ook een aparte kok aangesteld op een förskolan. Op de förskolan ligt de nadruk op het leren spelen met elkaar en wordt er heel veel buiten gespeeld en uitvluchtjes gemaakt met de kinderen. ´s Ochtends wordt er gezamenlijk ontbeten, rond tien uur is het tijd voor een tussenmaaltijd (mellanmål: meestal fruit), gevolgd door een warme lunch en om drie uur nogmaals een mellanmål. Alle kinderen hebben in ieder geval recht op 15 uur onderwijs, ongeacht of de ouders werkloos zijn, werken, studeren of ouderschapsverlof hebben. Bij meer uren mag het kind maximaal het aantal werkuren plus een uur reistijd benutten. Deze uren worden ingedeeld volgens het schema van de school. Gerelateerd aan het inkomen van de ouders wordt er een bijdrage berekend tot aan een maximaal bedrag (maxtax) per maand. Onderstaand een voorbeeldje, maar deze bedragen willen wel eens per kommun verschillen:

Inkomsten van 0 - 41999 SEK per maand (% van brutoloon)

Kind 1

3,0 %, max. 1260 SEK/maand

Kind 2

2,0 %, max 840 SEK/maand

Kind 3

1,0 %, max 420 SEK/maand

Kind 4

gratis

Inkomsten hoger dan 37999 SEK per maand

Kind 1

1260 SEK/maand

Kind 2

840 SEK/maand

Kind 3

420 SEK/maand

Kind 4

gratis

Kinderen van 4 en 5 jaar krijgen 15 uur gratis onderwijs aangeboden als voorbereiding op de grote school.

Wachttijden voor plaatsing verschillen per school, maar kunnen oplopen tot 3 - 4 maanden.

Er zijn verschillende vormen van förskola. De "dagis" (de gewone door de kommun geregelde schoolwerkzaamheid), de "dagmama" (een door de kommun aangestelde persoon die thuis de kinderen opvangt. Dit is vaak in gebieden waar de kinderen te ver van een gewone school af wonen) en het föräldrakooperativ (een samenwerkingsverband van verschillende ouders die samen de kinderopvang voor hun rekening nemen).

Grundskolan (6 - 16 jaar)
In Zweden begint de leerplicht met 7 jaar. De meeste Zweedse kinderen beginnen echter al met de grote school als ze 6 jaar zijn. Tot hun 16e zitten de kinderen hoofdzakelijk in klassen met hun leeftijdsgenootjes en ook hier wordt weer veel aandacht besteed aan de natuur en activiteit. De volgende vakken worden onderwezen:

Beeld

230

Huishoudelijke vaardigheden

118

Sport en gezondheid

500

Muziek

230

Handarbeid

330

 

 

Zweeds

1 490

Engels

480

Wiskunde (rekenen)

900

 

 

Aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en maatschappijleer (samen)

885

 

 

Biologie, natuurkunde, scheikunde, Techniek (samen)

800

 

 

Taalkeuze

320

Leerlings keuze

382

 

 

Totaal gegarandeerde lestijd

6 665

Hiervan mag de school zelf invullen

600

Onderwijs is gratis en vaak hoef je ook niets te betalen voor maaltijden, leermiddelen en uitstapjes.

Skolbarnomsorg (6 - 12 jaar)
Onder de tijden dat er geen les gegeven wordt bestaat er een mogelijkheid om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Op deze tijden wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het huiswerk. Er zijn drie vormen van skolbarnomsorg: fritidshem (vaak een voortzetting van de school in hetzelfde of nabijliggend gebouw), familjedaghem (een kinderleider die zich vaak bij zich thuis ontfermt over de kinderen) en öppen fritidsverksamhet (eigenlijk bestemd voor kinderen van 10-12 jaar en in nauwe aansluiting op de schooltijden). Deze werkzaamheden vinden ook plaats in de vakantietijd als de ouders moeten werken. Het is vrij gebruikelijk dat kinderen hier gebruik van maken omdat de schooltijden vaak vroeg in de middag ophouden en de ouders nog niet klaar zijn met werken. Ook hebben de kinderen 10 weken zomervakantie en er zijn nog niet veel werkgevers te vinden die daarin mee willen.


Voor deze mogelijkheden betaal je een skolbarnsavgift volgens onderstaand model. Ook hier geldt dat dit niet in alle kommunen hetzelfde is.

Inkomsten van 0 - 41999 SEK per maand (% van brutoloon)

Kind 1

2,0 %, max 840 SEK/maand

Kind 2

1,0 %, max 420 SEK/maand

Kind 3

1,0 %, max 420 SEK/maand

Kind 4

Gratis

Inkomsten hoger dan 41999 SEK per maand

Kind 1

840 SEK/maand

Kind 2

420 SEK/maand

Kind 3

420 SEK/maand

Kind 4

Gratis


Gymnasium (16 - 19 jaar)
Sinds 1995 bestaat er een systeem waarbij de leerling moet kiezen tussen 17 driejarige nationaal bepaalde stromingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een specialistische opleiding te volgen (zoals bijvoorbeeld rallyautomonteur). Maar weinig scholen kunnen al deze stromingen aanbieden en soms zal daarom de leerling wat langere afstanden moeten afleggen voor zijn studie. Alle stromingen bevatten in ieder geval de volgende vakken: Zweeds, Engels, rechten, religie, wiskunde, natuurkunde, gymnastiek en gezondheid en artistieke activiteiten. Buiten dat worden er stromingsspecifieke vakken onderwezen. Alle studenten sluiten hun studie af met een project. In de beroepsstromingen wordt er minstens 15 weken van de schooltijd stage gelopen.

De volgende programma´s worden aangeboden:

Kinderen en vrije tijd

Recreatie, pedagogiek en sociale vaardigheden

Bouw

Installatie, huizenbouw, schilderwerk

Electriciteit

Elektrotechniek, computer, automatisering

Energie

Loodgieten, stroomtechniek, zeevaarttechniek

Estetisch

Beeld en vormgeving, dans, muziek en theater

Transport

Vliegtuig-, auto- en machinetechniek, transport

Handel en administratie

Handel en service, toerisme

Handwerk

Verschillende handwerkberoepen

Hotel en restaurant

Hotel, restaurant en catering

Industrie

Lokaal programma

Levensmiddelen

Lokaal programma

Media

Mediaproductie, druktechnieken

Natuur

Bos-, land- en tuinbouw

Natuurwetenschappen

Wiskunde, natuurkunde en milieu

Gezondheidzorg

Lokaal programma

Maatschappij

Economie, cultuur, maatschappij, spraak

Techniek

Lokaal programma

Särskolan
Voor leerlingen met een geestelijke of lichamelijke handicap is er de mogelijkheid om een vierjarige opleiding te volgen. Er kan gekozen worden uit de volgende stromingen: kunst, administratief en economie, handarbeid, hotel en restaurant, media en tot slot techniek. Hier is de lesstof aangepast aan de handicap van de betreffende leerling.

Hogeschool of Universiteit (19 en ouder)
Ongeveer 45 % van de leerlingen die het gymnasium afsluiten vervolgen hun studie op de hogeschool of universiteit. Eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen beide. Na een universitaire studie kan je een onderzoeksstudie gaan doen wat bij de meeste hogescholen niet kan. Er zit geen niveauverschil in als in Nederland. De studiebelasting wordt gemeten in punten. Voor elke week voltijdsstudie krijg je 1,5 punten. Een termijn (van een half jaar) bestaat uit 20 weken en levert dus 30 punten op. Een driejarige voltijdsstudie betekent dus een opleiding van 180 punten. Er zijn daardoor ook verschillende examenniveaus: een högskoleexamen heeft 120 punten, een kandidatsexamen 180 punten en een magisterexamen 240 punten.

Om toegelaten te worden tot een hogeschool of universiteit dien je aan te kunnen tonen dat je een behoorlijke Zweedse taalkennis hebt. Je zult daarom een Högskoleprov af moeten leggen. Deze wordt twee keer per jaar georganiseerd en je kan hiervoor begeleiding krijgen op de hogeschool, universiteit of via de kommun. Je kunt ook een TISUS-toets afleggen. Beide testen kun je ook in het buitenland afleggen (de Högskoleprov in Brussel en de TISUS in Groningen en Waterloo).
Er bestaan ongeveer 48 hogescholen en universiteiten in Zweden . Op deze link  kun je kiezen welke studies er zijn en waar. Op deze site kun je oefenen met de Högskoleprov.
Een derde mogelijkheid is om gratis via de Komvux de cursus Svenska A+B (of Svenska som andra språk A+B) te doen. Als je dit gehaald hebt voldoe je qua taal aan de Zweedse eisen van een gymnasiumopleiding. Verder moet je natuurlijk aan kunnen tonen dat je een soortgelijke opleiding voor de rest van de vakken in Nederland hebt gedaan. Dit kan je laten keuren bij Verket för Högskolservice .

Om je studie te financieren kun je een verzoek tot studiefinanciering indienen bij CSN . Deze studiefinanciering is onafhankelijk hoeveel spaargeld je hebt of hoeveel je ouders verdienen. Voorwaarde is echter dat je minstens twee jaar in Zweden moet hebben gewoond en gewerkt. Wat dat laatste betreft is het ook voldoende als je partner werkt. En je moet in Zweden een verblijfsvergunning voor minstens vijf jaar hebben. Als je samenwoont met een Zweeds burger gelden eigenlijk dezelfde regels. Voor het volgen van een SFI-cursus wordt geen studiefinanciering verleend.

Het is vaak heel moeilijk om huisvesting te vinden als je gaat studeren. Studentverenigingen (studentkåren) kunnen je hier vaak bij helpen, maar begin hier tijdig genoeg mee. Twee sites die je behulpzaam kunnen zijn zijn Studentlya en Sökstudentbostad .

Informatie over de werkgelegenheid na je studie kun je vinden op de site van Vereniging van Akademikers SACO .


Volwassenen onderwijs

Volwassenen hebben een breed aanbod tot onderwijs variërend van het volgen van de gymnasiumopleiding tot uitgebreidere universitaire studies. Vele worden georganiseerd door de Komvux (Kommunal Vuxenutbildning: het gemeentelijke volwassenenonderwijs) .Vaak worden er ook kortdurende studies georganiseerd op alle mogelijke gebieden. Mogelijkheden zijn er ook om zogenaamd op afstand (på distans) te studeren. Hierbij studeer je thuis, waarbij je bijvoorbeeld een keer in de twee weken naar school gaat.
In ieder geval is iedere kommun verplicht om een introductiecursus Zweeds voor immigranten (SFI: Svensk För Invandrare) aan te bieden.


Svensk för Invandrare (SFI)
Als immigrant heb je het recht om via de Komvux (Kommunal Vuxenutbildning: het gemeentelijke volwassenenonderwijs) een cursus Zweeds te gaan volgen. Hier zit je met een aantal buitenlanders in een klas eventueel opgedeeld naar niveau en worden de basisvaardigheden in het Zweeds aangeleerd. In verschillende kommuner worden verschillende lesboeken gehanteerd maar uiteindelijk moet het er toe leiden dat je aan het eind van deze cursus een examen doet. Dit examen bestaat uit een luistertest, een schrijfopdracht en tekstverklaring (samen 150 minuten) en een mondelinge toets (20 minuten). Om te oefenen zijn er oude SFI-examens op het internet te vinden .


Diploma

Diploma Legalisering
Als je in het buitenland wilt gaan studeren, ben je verplicht om je diploma te legaliseren. Diploma legalisering is nodig om de buitenlandse onderwijsinstellingen duidelijkheid te geven over de wettelijke status van jouw Nederlandse diploma. Een stempel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het originele diploma bewijst dat het diploma echt en wettelijk erkend is.

Hoe en waar krijg je zo'n legalisatiestempel?
Het verkrijgen van een legalisatiestempel krijg je via het DUO, afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie . Informatie over de procedure en prijzen ..

Als je de stempel gekregen hebt, ga je met je diploma naar het Consulaat Generaal (ministerie van Buitenlandse Zaken) van het land van je bestemming. Voor adressen klik hier.

Statusverklaring
Met een statusverklaring kun je iemand in het buitenland inzicht geven in het niveau van de opleiding die jij volgt of hebt gevolgd. Er zijn standaard verklaringen in de talen Engels en Nederlands. Bij welke instantie je moet zijn voor jouw statusverklaring hangt af van het soort onderwijs dat je nu volgt. Let wel: er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een statusverklaring. Vraag er naar bij de desbetreffende instantie.

Met een diploma van het lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mulo, hbs en mms ga je naar het DUO .

Met een diploma van het secundair beroepswezen ga je naar COLO (Centraal Orgaan Landelijke Organen) .

Met een hoger onderwijs en universitair diploma ga je naar het NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) .

(Bron: Informatie Beheer Groep)


Studiefinanciering
Als je besluit om je studie in Zweden af te maken of om een onderdeel van je studie in Zweden te gaan volgen kan je je Nederlandse studiefinanciering in bepaalde gevallen meenemen (MBO . , HBO . ). Voor meer informatie over het Zweedse studiefinancieringssysteem klik hier.

Nederlands onderwijs voor de kinderen
Wanneer u van plan bent met kinderen in de schoolgaande leeftijd naar Zweden te vertrekken, is het bekijken van de mogelijkheden voor (aanvullend) Nederlands onderwijs misschien niet het eerste dat in u opkomt. Toch is het heel belangrijk hier aandacht aan te besteden. Als uw kinderen namelijk de kans krijgen om de Nederlandse taal en cultuur op goed niveau bij te houden, hebben zij daar later alleen maar profijt van.

 

NTI Cursus Zweeds
Cursus Zweeds

Jacobs Verhuizingen

  
Naar het begin
 
 

© 2005-2018     Laatst bijgewerkt op: 2-01-2020
Disclaimer